L’any 1988, es va crear el CDIAP DAPSI (Detecció, Atenció, Prevenció i Suport a la Infància) va ser constituït com a cooperativa de treball associat (SCCL), concertada pel Departament de Benestar i Família, per a gestionar l’Atenció Precoç als infants de les poblacions de Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Reixac i Rubí.
L’Atenció als infants es va iniciar a Sant Cugat, amb la col.laboració de l’Ajuntament.
El desig d’oferir una major proximitat a les famílies i l’interès mostrat pels respectius Ajuntaments en el projecte, van propiciar posteriorment l’obertura de centres a Montcada (1991), Rubí (1994) i Cerdanyola (1996). Al centre de Cerdanyola s’atén també els infants de Ripollet i a Rubí els de Castellbisbal.
A partir de l’octubre de 2006, DAPSI SCCL es divideix en quatre Cooperatives diferenciades, corresponents a les actuals. Aquestes Cooperatives formen part de la UCCAP., Unió de Centres D’Atenció Precoç de Catalunya.

DAPSI-MONTCADA SSCC és, des del mes d’octubre de 2006, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) concertat amb l’ICASS per donar atenció als infants i a les famílies de Montcada i Reixac subsidiaris de rebre aquest servei. L’equip de DAPSI-MONTCADA SSCC segueix, sense solució de continuïtat en el seu equip, l’etapa prèvia iniciada ja l’any 1988 per DAPSI SSCC que va donar aquest servei fins aquesta data a Sant Cugat del Vallés als infants de Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet, Rubí i Montcada i Reixac.
DAPSI-MONTCADA està integrat a la Xarxa Bàsica d’Atenció Precoç de Serveis Socials depenent del Departament de Benestar Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que subvenciona aquests dispositius a través de concert amb les entitats.

L’any 2007 es va signar un conveni de col·laboració per donar un sport específic a les escoles bressol municipals. La valoració d’aquest nou model d’intervenció, de caire preventiu, en el marc de l’escola bressol, s’ha considerat força positiu per ambdues parts, renovant-se i ampliant el seu abast a les noves escoles bressol.
Aquest convenci ha permès reforçar el treball en xarxa amb educació infantil, normalitzant consultes de pares i educadors als professionals de DAPSI Montcada, en el marc institucional de l’escola bressol.
El municipi de Montcada i Reixac continua en els primers llocs de Catalunya en quant a l’atenció als infants més petits en situació de dificultats en el seu desenvolupament i/o desavantatge social.

L’equip Dapsi Montcada el formen els següents professionals:
Conxa Bugié: Neuropediatra
Carlos Larrañaga: Psicòleg
Adela Domènech: Psicòloga
Marga Porras: Logopeda i Psicòloga
Mercé Munbardó: Pedagoga i Logopeda
Miriam Olivella: Psicòloga
Gloria Py: Psicòloga
Laia Benito: Fisioterapeuta
Maite Vaz: Pedagoga i Logopeda